07.02.2011

Om Kringkastingsringen

Kringkastingsringen vart stifta i 1955, og har i over 60 år vore pådrivar for at medieverksemdene skal føre ein språkpolitikk som speglar språkmangfaldet i Noreg og for at styresmaktene skal leggje forholda til rette for at vi skal få eit godt og mangfaldig språk i media.

Kvart år møter med leiinga i NRK, samt barnekanalen NRK Super for å snakke om språkstoda i kanalen. Dette er nyttige både for oss og dei, og dei siste åra har ein sett at NRK har hatt ei auke i nynorskprosenten.

Tre gonger i året gjev me ut medlemsbladet vårt, Kringom, som tek føre seg aktuelle språklege tema i medie-Noreg.

Sidan 1978 har me delt ut Kringkastingsprisen. Prisen går til ei røyst som utmerker seg i eteren med eit godt språk, og som på ein framifrå måte nyttar nynorsk eller dialekt i det daglege arbeidet.

Kringkastingsringen har sidan 2012 hatt kontor på Lilletorget 1 i Oslo, her sit me saman med Noregs Mållag og Norsk Målungdom. Me har ein ansatt i 50 prosent stilling, og eit styre som møtast omlag kvar femte veke.

Har du lyst til å bli medlem eller har du ei sak som kan vere aktuell for oss? Ta kontakt!

Sjå òg sida vår på Facebook.

Kjartan Helleve er dagleg leiar i Kringkastingsringen.