Regjeringa vil kvitta seg med lisensen

Den politiske plattforma til den ny samlingsregjeringa seier at regjeringa vil arbeida for å kvitta seg med lisensen. I staden skal drifta av NRK truleg sikrast gjennom direkte støtte. Målet er å gjera verksemda «framtidsretta». Regjeringa ymtar også om at dei vil sjå nærare på nrk.no ved å «arbeide for at NRK i minst mulig grad svekker aktivitetsgrunnlaget til medier som henter sine inntekter i markedet». Vidare skal dei vurdera om NRK-plakaten tek omsyn til mediemangfald i ein «digital verden».

«Regjeringa vil:

 • Sikre NRK som et ikke-kommersielt allmennkringkastingstilbud av høy kvalitet.
 • Arbeide for at NRK i minst mulig grad svekker aktivitetsgrunnlaget til medier som henter sine inntekter i markedet.
 • Vurdere tilpasning av NRK-plakaten slik at den ivaretar hensynet til mediemangfold i en digital verden.
 • Opprettholde mediemangfoldet og muligheten for alternative og reklamefinansierte allmennkringkastingstilbud.
 • Modernisere mediestøtten for å sikre et mangfold av utgivelser på ulike plattformer, norsk journalistisk innhold, og videreføre innovasjonsordningen for digital medieutvikling.
 • Fjerne dagens lisens og endre finansieringsmodellen for NRK slik at den er mer fremtidsrettet, sikrer redaksjonell uavhengighet og legitimitet, styrker den sosiale profilen og er enkel og ubyråkratisk. All mediestøtte skal samles i én ordning.
 • Vurdere om produksjoner der NRK selv eier opphavsretten skal gjøres digitalt tilgjengelig under fribrukslisens.
 • Arbeide for at internasjonale medieaktører som opererer i Norge må forholde seg til norske konkurransevilkår.
 • Fremme en ny lov om medieansvar der kildevernet og redaktøransvaret vurderes.
 • Innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter, og sikre at ordningen ivaretar utviklingen av det digitale mediesamfunnet gjennom å tilrettelegge for elektroniske utgaver av trykte tidsskrifter som ikke må være helt identiske med den trykte utgaven.
 • Håndheve prinsippet om nettnøytralitet, slik at internett gir like mulighet for alle og bidrar til mediemangfold.»