Årsmelding 2013

Årsmelding for Kringkastingsringen 2013

 

1. Årsmøtet 2013

Årsmøtet 2013 vart halde 18.03.2013, på skrivarstova, Lilletorget 1. På årsmøtet vart Inger Størseth Haarr valt til leiar, Kjartan Almenning og Martin Toft vart valt som styremedlemmar for to år. Bjørghild Kjelsvik og Vebjørn Sture var valde som styremedlemmer 2012–14, og var difor ikkje på val.

På varaplass kom følgjande inn: (1.) Olav Høgetveit, (2.) Marit Heier Lajord, (3.) Astrid Marie Grov og (4.) Knut Åge Teigen.

 

Ettersynskvinne: Berit Krogh

Ettersynsvaramann: Jon Låte

Valnemnd:

Håvard B. Øvregård (leiar)

Janne Nygård

Dagfinn Worren 

2 Styrearbeid

Det har vore 7 styremøte og handsama 55 saker i arbeidsperioden (t.o.m. februar 2014).

Styremøta har vore på skrivarstova på Lilletorget 1, og styret har vore vedtaksdyktig kvar gong. Forfallet har ikkje vore stort. Dagleg leiar har delteke som skrivar på alle møta.

Hovudoppgåvene til styret har vore å vedta mottakar av Kringkastingsprisen, økonomistyring og å leggje strategiar for politisk arbeid opp mot NRK, TV2, journalistutdanningane og andre aktørar.

3 Medlemspengar og gåver

3.1 Medlemstal

31.12. 2013 vart det registrert 1031 ordinære betalande medlemmar, i tillegg til 12 i kategorien Under 25, og 61 livstidsmedlemmar. Til samanlikning hamna 2012 på 948 ordinære betalande medlemmar.

34 medlemmar (alle grupper) vart strokne frå registeret i 2013, hovudsakleg fordi dei anten gjekk bort eller hadde nådd ein svært høg alder og melde seg ut. Vi fekk 79 nye medlemmar dette året, jamfør målet i arbeidsplana om 100 nye medlemmar. Det har også kome til 17 nye under kategorien Distribusjon, som i alt tel 54.

3.2 Gåver

Det kom inn 213 740 kroner i gåver til Kringkastingsringen i 2013. Dette er ei solid auke frå året før, på 15 090 kroner.

3.3 Samanfatning

Det vart sendt ut verveistikk i Norsk tidend og Norsk barneblad på vårparten. Den store pågangen av nye medlemmar kjem truleg på grunn av dette.

Medlemmane i Kringkastingsringen melder seg elles i liten grad ut. Mange bidreg òg med frivillige gåver i tillegg til årspengane, og slik legg dei grunnen for at Kringkastingsringen kan driva utetterretta verksemd.

4 Økonomi

4.1 Økonomi

Rekneskapen for 2013 syner eit  driftsoverskot på 126774,03 kroner.

4.2 Administrasjon

Bror-Magnus Sviland Strand har vore tilsett som dagleg leiar i 50 prosent stilling til og med juli. Marianne Granheim Trøyflat tok over stillinga i same brøk 1.august.

Arbeidsoppgåvene har hovudsakleg vore rekneskapsføring og økonomistyring, produksjon av Kringom, kontroll av medlemsregister og førebuing av møter, i tillegg til førefallande kontoroppgåver.

5 Informasjonsarbeid

5.1 Kringom

Kringom er medlemsbladet for Kringkastingsringen, og går ut til alle medlemene. I 2013-årgangen kom det tre nummer, i mai, oktober og desember. Saman med Kringom vart det sendt ut gåveopprop (sumar-, haust- og julegåve).

I tillegg til at Kringom vert sendt ut til medlemmene, vert bladet også distribuert til miljø og institusjonar som kan ventast å ha interesse for språkpolitikk i media.

5.2 Internett

Internett er eit stadig viktigare medium for informasjon og debatt, der Kringkastingsringen i liten grad er til stades.

På nettsidene www.kringkastingsringen.no finn ein basisinformasjon om organisasjonen, opplysningar om Kringkastingsprisen, årsmeldingar, arbeidsprogram osb. Det er òg eit skjema for innmelding lett tilgjengeleg på heimesida.

I 2013 nytta vi tidvis Facebook og Twitter. I hovudsak til å leggje ut lenker til saker i media som er relevante for det vi jobbar med.

5.3 Norsk Tidend

Kringkastingsringen har fast spalteplass i Norsk Tidend (medlemsavisa til Noregs Mållag) under vignetten Media, der dagleg leiar skriv om aktuelle mediepolitiske spørsmål.

5.4 Pressearbeid

I samband med utdeling av Kringkastingsprisen, vart det sendt ut pressemelding og lesarbrev. Båe desse nådde breitt ut til mange aviser/medium over heile landet.

Styreleiar vart også intervjua på Kystradioen i Bergen.

Det vart også, i samarbeid med Noregs mållag og Norsk målungdom, sendt ut pressemelding i samband med allmennkringkastingsrapporten.

5.5 Nynorskpraktikantane

Både i august (2013) og januar (2014) vart det sendt ei helsing til praktikantane ved Nynorsk mediesenter og Nynorsk avissenter. Dei fekk boka Viljen til språk av Ottar Grepstad og eit brev frå oss.

5.6 Opne møte

Det vart ikkje halde opne møte i 2013. Det er planlagt møte i Fredrikstad i mars 2014.

 

6 Møte med allmennkringkastarane

6.1 Kringkastingssjefen

Kringkastingsringen, Noregs Mållag og Norsk målungdom har ein tradisjon for å møte leiinga for NRK ein gong i året for å drøfta nynorskbruken i kanalen. Jamvel om avgjerdene om språk blir tekne på redaksjonelt nivå, er signala frå leiinga ”nedover” i organisasjonen svært viktige.

Denne gongen vart ikkje møtet før 20. januar 2014. Vi tek det likevel med i årsmeldinga, da det er nært knytt til arbeidsåret 2013.

I 2013 synte Allmennkringkastingsrapporten 2012 (frå Medietilsynet) og NRKs årsrapport 2012 at nynorskbruken hadde gått markant fram i barnekanalen NRK Super. Frå 18 prosent i 2011 til 25 prosent 2012. Dette er gledelege nyhende for Kringkastingsringen som i fleire år har jobba systematisk opp mot denne kanalen.  I dei andre kanalane var nynorskprosenten relativt stabil. Alt i alt ligg NRK  framleis under dei pålagde 25 prosent nynorsk i dei fleste av kanalane.

På møtet understreka vi at vi var nøgde med stasinga på NRK Super. Programserien Dialektriket var også eit positivt innslag for vår del i året som hadde gått. Ikkje minst var vi glad for at det var tilsett ny språksjef, Ragnhild Bjørge. Ho deltok også på møtet. Vi oppmoda NRK-leiinga om å vurdere om visse dialektar blir systematisk prioritert vekk og vurdert som mindreverdige hjå eventuelle medarbeidarar.

6.2 TV2

Vi hadde møte med TV2-leiinga 21.januar 2014. Det var eit konstruktivt møte der vi fekk lagt fram våre synspunkt på ein god måte. Vi rosa kanalen for å sleppe til eit stort mangfald av dialektar hjå medarbeidarane sine. Samstundes uttrykte vi uro over at nynorsk er nærast fråverande i tilbodet til barn og unge og på TV2.no. Kommunikasjonssjefen ville ta opp dette med tekstebyrået TV2 nyttar. Norsk Målungdom og Noregs Mållag var også med på møtet.

6.3 NRK Super

Saman med Noregs Mållag og Norsk Målungdom hadde vi òg møte med leiinga for barnekanalen NRK Super 6.mai. På dette møte la NRK Super fram oversyn over arbeidet med å bruka meir nynorsk i kanalen.

7 Kringkastingsprisen

I 2013 vart Kringkastingsprisen delt ut til Ingunn Solheim i NRK.  Det var relativt godt oppmøte under utdelinga på Det norske teatret 24. september, og pressedekkinga var god.

8 Samarbeid

8.1 Noregs Mållag

Samlokaliseringa med Noregs Mållag og Norsk Målungdom i Schweigaards gate 16 og Lilletorget 1 gjer at det er eit godt samarbeid mellom organisasjonane.

8.2 Nynorsk forum

Kringkastingsringen er medlem i samrådingsforumet Nynorsk forum, som samlar heile nynorskverda. Normalt møter dagleg leiar på forum-møta.

8.3 Nynorsk pressekontor

Kringkastingsringen har to faste representantar og to vararepresentantar i styret i Nynorsk pressekontor. Olav Høgetveit og Håvard B. Øvregård har vore faste representantar dette året. Martin Toft og Inger S. Haarr har vore vara.

9 Journalistutdanningane

Arbeidet opp mot journalistutdanningane er nytt for oss. Dette året har arbeidet for det meste dreia seg om å setja seg inn i utfordringane. Styret hadde vitjing av Lone Lohne, DN-journalist og tidlegare student ved HiOA, på eit møte, i tillegg til leiaren i Mediemållaget, Berit Rekve. Nynorsk pressekontor var også invitert, men kunne ikkje møte.